Keuruun Kokoomusnaiset ry

Keuruun Kokoomusnaiset ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia naisten poliittisten vaiku­tusmahdollisuuksien lisäämiseksi, naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi sekä Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrki­mysten toteut­tamiseksi:

·   ihmisen henkisen ja hengellisen     kasvun ja persoonal­lisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan sekä aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun yksilökes­keiseen elämään tähtäävän yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen,

·     isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,

·     yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalais­ten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, perusturval­lisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevuuteen perustuvan kansanval­taisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,

·     edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekolog­isesti kestävää kehitystä maailmassa,

·     Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edis­tä­mällä